Balti kilimai – graþiausioms Jûsø vestuvëms!
 


 

 

pradþia \ sàlygos, kainos


Bazinës Kilimø nuomos kainos naudojant vidaus patalpose ne ant laiptø.
Dël turimo ilgio jûsø renginio datai teiraukitës individualiai.


Naujiena! Þalias ðviesus kilimas 1,3 m ploèio.
Pasipildëme: raudoni Hollywood 1,30 m ir 2 m ploèio kilimai.


Raudonas
Bordo
Raudonas
Bordo
Raudonas
ryðkus
Hollywood
Raudonas
ryðkus
Hollywood
Raudonas
Bordo
Þalias
ðviesus
Baltas
 
dramblio 
 kaulo
/
2 m
ploèio
1,30 m
ploèio
2 m
ploèio
1,30 m
ploèio
1 m
ploèio
1,30 m
ploèio
1,30 m
ploèio

     
     
1 m
2 m 29 € 40 €
22 €
50 €
3 m 40 32 € 50 €
38 € 25 €
55 €
4 m 36 € 43 € 28 €

5 m   50 € 41 € 72 € 49 € 32 €
75 €
6 m 49 € 58 €
7 m 67 56 € 67 € 43 €
93 €
100 €
8 m 61 € 115 € 72 € 100 €
9 m 65 € 78 €
10 m 90 € 72 € 145 €
87 € 55 €
120 €
170 €
11 m 78 € 93 €
12 m 105 84 € 101 € 67 €
140 €
13 m 110 € 90 € 107 € 71 €
150 €
14 m 96 € 116 € 75 €
15 m 125 € 105 € 210 € 125 € 84 €
172 €
240 €
16 m 110 € 133 € 87 €
17 m 140 € 115 € 139 € 93 €
18 m 145 € 122 € 145 €
19 m 125 €

151 €
20 m 160 € 130 € 280 € 156 €
215 €
320 €
21 m 140 € 165 €
22 m 175 € 145 € 174 €
23 m 180 €
152 € 180 €
24 m 158 € 188 €
25 m 197 €
165 € 350 € 197 € 270 €
400 €
26 m 175 € 209 €
27 m 217 € 180 € 217 €
28 m 223 €
185 € 233 €
29 m 188 € 226 €
30 m 232 € 195 € 420 € 232 € 310 €
450 €
31 m 203 € 237 €
32 m 207 € 242 €
33 m 211 € 244 €
34 m 214 € 246 €
35 m 217 € 249 € 330 €
525 €
36 m 222 € 255 €
37 m 226 € 261 €
38 m 230 € 264 €
39 m 234 € 269 €
40 m 237 € 273 €
360 €
600 €
41 m 240 € 276 €
42 m 245 € 281 €
43 m 249 € 283 €
44 m 252 € 286 €
45 m 255 €
290 €
46 m 260 €
298 €
47 m 265 € 299 €
48 m 270 € 307 €
49 m 272 € 319 €
50 m 275 € 325 €
55 m
 

Dekoratyviniø atitvërimo stoveliø nuoma:

2 vnt. sidabriniai stoveliai su 1 vnt. lanksèiaja jungtimi – 30 €
4 vnt. sidabriniai stoveliai su 2 vnt. lanksèiosiomis jungtimis – 55 €
Virð 10 vnt. sidabriniai stoveliai su 10 vnt. lanksèiosiomis jungtimis – po 12 €/vnt.
Virð 15 vnt. sidabriniai stoveliai su 12 vnt. lanksèiosiomis jungtimis – po 10 €/vnt.

Stoveliai su A4 dydþio vertikaliomis informacinëmis lentelëmis/nuorodomis – 2 vnt.

Turime lanksèiøjø jungèiø – virviø:
* raudonos pintos 150 cm – 20 vnt.
* raudonos velvetinës 200 cm – 4 vnt.
* mëlynos pintos 150 cm – 4 vnt.
* baltos-ðampaninës 150 cm – 6 vnt.
Kainos pateiktos be PVM. Iðraðomos PVM sàskaitos faktûros.
PVM neiðskiriamas ir nepridedamas, jei paslauga suteikiama pagal verslo liudijimà.

Minimalus uþsakymas su patiesimo paslauga uþ Vilniaus ribø – 90 €. Maþesnës apimties uþsakymai gali bûti pristatomi per kurjerius arba atsiunèiant per autobusø stotá. Transporto kaðtai apmokami papildomai. Pasirinkite artimesná miestà ir sutaupykite transportavimo kaðtams. Dël kilimø asortimento Vilniuje teiraukitës individualiai.

Kilimo klojimas lauke – plius 20-30% nuo sumos.
Kilimo klojimas ant laiptø – plius 40-50% nuo sumos.
Kai kurios kilimø pozicijos ant laiptø nëra klojamos. 

Kilimai nesudëtingai gali bûti sujungiami á T, U ar L raidës formà ar kitus sprendimus. Kilimai gali bûti jungiami 30, 45, 90 laipsniø, ar kt. nestandartiniu (uþapvalintu) kampu ávedant papildomà jungiamàjá elementà (suteikiamas nemokamai, jeigu toks kampas yra, jeigu nëra, galime pagaminti reikiamà).

Vykdomi individualûs, nestandartiniai projektai.
Vilniuje kilimai pristatomi nemokamai (jeigu uþsakymo suma pasiekia 90 €, arba imamas pristatymo mokestis, arba klientas pasiima ir sugràþinà á sandëlá Kalvarijø g. 143), á kitus miestus – pagal susitarimà: atveþama, persiunèiame per kurjerius, autobusø siuntas.

Vykstant á kitus miestus, esant galimybei kilimà perduosime ið vakaro ar net dienà ankðèiau. Iðsiveþant árangà individualiai, praðysime palikti iki 200% nuomos kainos dydþio depozità.

Nuomos kainos ir sàlygos gali kisti atsiþvelgus á projekto sudëtingumà ir kilimo naudojimà.

Kilimai klojami ant laiptø, klijuojami specialia dvipuse lipnia juosta, kuri nuimama be þymiø nuo betoniniø, metaliniø, mediniø, akmens masës ir kitø dangø. Numatykite pakankamai laiko, kad kilimo paklojimas bûtø tinkamai ágyvendintas.

Tiesiant kilimus ant þolës, þemës, bûtina pasirûpinti pagrindu (MPP, MDP plokðtës ar pan.), nebent tai yra trumpalaikis atvejis skirtas nedideliam þmoniø srautui.

Atkreipkite dëmesá, kad kai kurios institucijos, baþnyèios/cerkvës nepritaria nesuderinus naudoti kilimø jø teritorijoje, taèiau Jûs galite iðnaudoti plotà lauke.

Jûsø renginys reikalauja ypatingø sàlygø? Kreipkitës, surasime Jums tinkantá sprendimà.
 

 

   
   

2009-2014 © rakstelis.com